Giờ Thánh Lễ và Địa Chỉ Nhà Thờ

Giờ Thánh Lễ
Thánh Lễ vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng - Every 2nd Sunday of the month
1:30pm Tập Hát - Choir Practice
2:00pm Thánh Lễ - Mass
3:00pm Sinh hoạt Cộng đoàn - Fellowship and social activities

Địa Chỉ Nhà Thờ

St. Joseph's Church
143 Victoria Street
Singapore 188020

Trạm MRT gần nhất: Bugis

Thông tin về St. Joseph's Church
http://www.catholic.org.sg/sjc/

Bản Đồ
http://www.streetdirectory.com/asia_travel/travel/travel_id_15300/travel...